பக்கங்கள்

ஞாயிறு, 19 ஜூலை, 2015

முதியார் கூந்தல்


முதியார் கூந்தல் - அவ்வையார் கூந்தல் (தஞ்சை)
முதியார் கூந்தல் - அவ்வையார் கூந்தல் (தஞ்சை)

வன்னி மரம்


வன்னி மரம் (தஞ்சை பெரிய கோயில் வளாகம்)

 தஞ்சை பெரிய கோயில் வளாகத்திலுள்ள வன்னி மரம் அருகில் மூலிகை மன்னன் செ.ர.பார்த்தசாரதி (2.12.13)

ஆல்


ஆல மரம் (தஞ்சை)

ஆவாரை


ஆவாரை (தஞ்சை)

பூனைக்காஞ் சொரி


பூனைக்காஞ் சொரி - செந்தட்டி
(தில்லை-சிதம்பரம்)

விராலி


விராலி செடி- தஞ்சை


முள்ளில்லா மூங்கில்முள்ளில்லா மூங்கில் - தஞ்சை - பெரியார் மணியம்மை பல்கலைக் கழகம்

பேய் மருட்டி


பேய் மருட்டி - இரட்டை பிரமட்டை,
இரட்டை பேய் மருட்டி
பேய் மருட்டி - இரட்டை பிரமட்டை, இரட்டை பேய் மருட்டி

பனை மரம்

பனை மரம்-தாளி

பனைமரம்-தலைப் பகுதி

சனி, 18 ஜூலை, 2015

மூலிகை மன்னன் செ.ர.பார்த்தசாரதி

                             சேலம் ஏற்காடு ஏரி எதிரில் மூலிகை மன்னன்                                                                                 செ.ர.பார்த்தசாரதி-7.12.14


சேலம் ஏற்காடு அருவி அருகில் மூலிகை மன்னன் செ.ர.பார்த்தசாரதி-7.12.14

தஞ்சை -  பெரியார் மணியம்மை பல்கலைக் கழக வளாகத்திலுள்ள முள்ளில்லா மூங்கில் தோட்டத்தில் மூலிகை மன்னன் செ.ர.பார்த்தசாரதி- 2.12.2013
தஞ்சை -  பெரியகோயில் வளாகத்திலுள்ள வன்னி மரத்தின்  அருகில் மூலிகை மன்னன் செ.ர.பார்த்தசாரதி- 2.12.2013


                சேலம் ஏற்காடு தாவரவியல் பூங்காவில் காப்பி செடி முன் 
                             மூலிகை மன்னன் செ.ர.பார்த்தசாரதி-6.6.2008


             சேலம் ஏற்காடு தாவரவியல் பூங்காவில்  மூலிகை மன்னன்                                                                   செ.ர.பார்த்தசாரதி-6.6.2008