பக்கங்கள்

வெள்ளி, 19 ஜூலை, 2024

மூலிகைப் பட்டியல் (தமிழ்நாடு)

 

விக்கிபீடியாவிலிருந்து.....

  • இங்கு தமிழக மூலிகைகளின், ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட, தாவர வகைப்பாட்டியல் பெயர்களுடன், குடும்பவாரியாகப் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.

பட்டியல்

[தொகு]

வரிசைதாவரவியல் பெயர்தாவரவியல் குடும்பம்தமிழ் பெயர்குறிப்பு
1.Abrus precatorius L.ஃபபேசியேகுன்றிமணிஃபபேசியே

தமிழக மூலிகைகள்

[தொகு]
  • தமிழ்நாட்டு மூலிகைகள் என 2000–2100 மூலிகைகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன. அம்மூலிகைகள், இங்கு பூக்குடும்ப அடிப்படையில் பட்டியலிடப்படுகின்றன.

அகாவோயிடே (Agavaceae) குடும்பம்

[தொகு]

ஐசோஏசியே (Aizoaceae) குடும்பம்

[தொகு]

அமராந்தேசியே (Amaranthaceae) குடும்பம்

[தொகு]

அமாரில்லிடேசியே (Amaryllidaceae) குடும்பம்

[தொகு]

அபியேசியே (Apiaceae) குடும்பம்

[தொகு]

அபோசினேசியே (Apocynaceae) குடும்பம்

[தொகு]

அராசியே (Araceae) குடும்பம்

[தொகு]

அரலியேசியே (Araliaceae) குடும்பம்

[தொகு]

அரிசுடோலோச்சியேசியே (Aristolochiaceae) குடும்பம்

[தொகு]

'அசுக்லிபியடேசியே' (Asclepiadaceae) குடும்பம்

[தொகு]

'அசுட்ரேசியே' (Asteraceae) குடும்பம்

[தொகு]

'பால்சமினேசியே' (Balsaminaceae) குடும்பம்

[தொகு]

'பேம்புசியே' (Bambuseae) குடும்பம்

[தொகு]

'பேர்பேரிடேசியே' (Berberidaceae) குடும்பம்

[தொகு]

'பீடுலசியே' (Betulaceae) குடும்பம்

[தொகு]

'பைக்னோனையேசியே' (Bignoniaceae) குடும்பம்

[தொகு]

'பைக்சாசியே' (Bixaceae) குடும்பம்

[தொகு]

'பாம்பாகேசியே' (Bombacaceae) குடும்பம்

[தொகு]

'போராசினியேசியே' (Boraginaceae) குடும்பம்

[தொகு]

'பிராசிக்கேசியே' (Brassicaceae) குடும்பம்

[தொகு]

'பர்செரேசியே' (Burseraceae) குடும்பம்

[தொகு]

'சீசல்பினியேசியே' (Caesalpiniaceae) குடும்பம்

[தொகு]

'கேப்பரேசியே' (Capparaceae) குடும்ப மூலிகைகள்

[தொகு]

'கேப்ரிஃபோலியேசியே' (Caprifoliaceae) குடும்பம்

[தொகு]

'கேரியோஃபில்லாசியே' (Caryophyllaceae) குடும்பம்

[தொகு]

செலாசுட்ரேசியே (Celastraceae) மூலிகைகள்

[தொகு]

'செனோபோடியேசியே' (Chenopodiaceae) குடும்ப மூலிகைகள்

[தொகு]

'கிலியோமேசியே' (Cleomaceae) குடும்ப மூலிகைகள்

[தொகு]

'குலுசியேசியே' (Clusiaceae) குடும்ப மூலிகைகள்

[தொகு]

'கம்பிரேடேசியே ' (Combretaceae) குடும்ப மூலிகைகள்

[தொகு]

'கம்மெலினேசியே' (Commelinaceae) குடும்ப மூலிகைகள்

[தொகு]

'கான்வோல்வல்லேசியே' (Convolvulaceae) மூலிகைகள்

[தொகு]

'கார்டியேசியே' (Cordiaceae) குடும்ப மூலிகைகள்

[தொகு]

'குக்குர்பிட்டேசியே' (Cucurbitaceae) குடும்ப மூலிகைகள்

[தொகு]

'சைபரேசியே' (Cyberaceae) குடும்ப மூலிகைகள்

[தொகு]

'டைப்டீரோகார்பாசியே' (Dipterocarpaceae) குடும்ப மூலிகைகள்

[தொகு]

'டையோசுகோரியேசியே' (Dioscoreaceae) குடும்ப மூலிகைகள்

[தொகு]

'எபெனேசியே' (Ebenaceae) குடும்ப மூலிகைகள்

[தொகு]

'யூஃபர்பைசியே' (Euphorbiaceae) குடும்ப மூலிகைகள்

[தொகு]

'ஃபபேசியே' (Fabaceae) குடும்ப மூலிகைகள்

[தொகு]

'ஃபகாசியே' (Fagaceae) குடும்ப மூலிகைகள்

[தொகு]

'ஃபிளாகர்டையேசியே' (Flacourtiaceae) குடும்ப மூலிகைகள்

[தொகு]

'சென்டியனேசியே' (Gentianaceae) குடும்ப மூலிகைகள்

[தொகு]

'ஐப்போக்சிடேசியே' (Hypoxidaceae) குடும்ப மூலிகைகள்

[தொகு]

'லாமியேசியே' (Lamiaceae) குடும்ப மூலிகைகள்

[தொகு]

'லாராசியே' (Lauraceae) குடும்ப மூலிகைகள்

[தொகு]

'லிலியேசியே' (Liliaceae) குடும்ப மூலிகைகள்

[தொகு]

'லோரான்தாசியே' (Loranthaceae) குடும்ப மூலிகைகள்

[தொகு]

'லைத்ராசியே' (Lythraceae) குடும்ப மூலிகைகள்

[தொகு]

'மால்வேசியே' (Malvaceae) குடும்ப மூலிகைகள்

[தொகு]

'மெலாசுடோமாடேசியே' (Melastomataceae) குடும்ப மூலிகைகள்

[தொகு]

'மெனிசுபெர்மாசியே' (Menispermaceae) குடும்ப மூலிகைகள்

[தொகு]

'மைமோசசியே' (Mimosaceae) குடும்ப மூலிகைகள்

[தொகு]

'மோலுசினேசியே' (Molluginaceae) குடும்ப மூலிகைகள்

[தொகு]

'மோரேசியே' (Moraceae) குடும்ப மூலிகைகள்

[தொகு]

'மைர்டேசியே' (Myrtaceae) குடும்ப தமிழக மூலிகைகள்

[தொகு]

'நைக்டேகினேசியே' (Nyctaginaceae) குடும்ப மூலிகைகள்

[தொகு]

'ஒலியேசியே' (Oleaceae) குடும்ப மூலிகைகள்

[தொகு]

'ஒனகிராசியே' (Onagraceae) குடும்ப மூலிகைகள்

[தொகு]

'ஆக்சலிடேசியே' (Oxalidaceae) குடும்ப மூலிகைகள்

[தொகு]

'பபவேராசியே' (Papaveraceae) குடும்ப மூலிகைகள்

[தொகு]

'பேடாலியேசியே' (Pedaliaceae) குடும்ப மூலிகைகள்

[தொகு]

'பைப்பரேசியே' (Piperaceae) குடும்ப மூலிகைகள்

[தொகு]

'போயேசியே' (Poaceae) குடும்ப மூலிகைகள்

[தொகு]

'பாலிகேலேசியே' (Polygalaceae) குடும்ப மூலிகைகள்

[தொகு]

'பொன்டெடேரியேசியே'(Pontederiaceae) குடும்ப மூலிகைகள்

[தொகு]

'பைனேசியே' (Pinaceae) குடும்ப மூலிகைகள்

[தொகு]

'ரனன்குலேசியே' (Ranunculaceae) குடும்ப மூலிகைகள்

[தொகு]

'இரம்னேசியே' (Rhamnaceae) குடும்ப மூலிகைகள்

[தொகு]

'ரைசோஃபோரேசியே' (Rhizophoraceae) குடும்ப மூலிகைகள்

[தொகு]

'ரோசேசியே' (Rosaceae) குடும்ப மூலிகைகள்

[தொகு]

'ரூபியேசியே' (Rubiaceae) குடும்ப மூலிகைகள்

[தொகு]

'சபோடேசியே' (Sapotaceae) குடும்ப மூலிகைகள்

[தொகு]

'டெர்குலியேசியே' (Sterculiaceae) குடும்ப மூலிகைகள்

[தொகு]

'டைலியேசியே' (Tiliaceae) குடும்ப மூலிகைகள்

[தொகு]

'அல்மாசியே' (Ulmaceae) குடும்ப மூலிகைகள்

[தொகு]

'அர்டீகாசியே' (Urticaceae) குடும்ப மூலிகைகள்

[தொகு]

'வெர்பேனேசியே' (Verbenaceae) குடும்ப மூலிகைகள்

[தொகு]

'வயோலாசியே' (Violaceae) குடும்ப மூலிகைகள்

[தொகு]

'விட்டேசியே' (Vitaceae) குடும்ப மூலிகைகள்

[தொகு]

'சின்சிபேரசியே' (Zingiberaceae) குடும்ப மூலிகைகள்

[தொகு]

பிற தமிழக மூலிகைக் குடும்பங்கள்

[தொகு]